Languages

Voice of Tarok

Fə́r ká̱ oga nggwan nnap nlà ká̱ Asa̱l awú Mma̱n ká̱

Ala̱ka̱n arirì áYesu aga atukun

Ka̱ atak nfə́r ká̱, ká̱ mmyàngci iya̱m va̱ mmá fə́r ká̱ ka̱ ayə́r pa̱ "N Məma̱n" ka̱ kùm, u məma̱n ká̱ iya̱m va̱ ta̱:

  • Ɓu kpán oga iya̱m va̱ mmá fə́r ká̱ ka̱kul ishí ɓu, ka̱kul ìyap ka̱t. Ɓu fa ká̱ oga iya̱m va̱ mmá fə́r ká̱ iməmak ka̱kul ishí ɓu, ka̱kul ìyap ka̱t.Ɓu kàp iya̱m va̱ta̱ óro ka̱kul ishí oza̱, ka̱kul ìyap ka̱t.
  • Mmá dang oga iya̱m va̱ mmá fə́r ká̱ ta̱ kà̱ ìyap. Ɓu nak mbwai ka̱t. ka̱t te ɓu ka̱m mbwai ngkap oga iya̱m va̱ mmá fə́r ká̱.
  • Ɓu yà ká̱ nda̱mshi ka̱t te nggəba̱n inok ka̱ ashe iya̱m va̱ mmá fə́r ká̱, ká̱ ìnənang ka̱t te kà̱ mbə́p, kà̱ nza̱ asa̱l awú nggo ǹyangmata̱ ka̱t te kà̱ mypal.
  • Ɓu yà ká̱ nnəm inok ká̱ iya̱m va̱ mmá fə́r ká̱ nzəng ká̱ asa̱l awú nram mbwai ka̱t.
  • Nnəm inok ɓu i yà nzəng ká̱ Atak nsat Onəm oga inok Nnyi oga oshatding yi.

N Ma̱n Ka̱t