Copyright

This website is sponsored by NBTT.

Ka̱kul nnap nlà ka̱ apal mbəp va̱ta̱,aemail: emmachangcit@gmail.com

Nak ishi ká̱ ka̱t te, ngkpaktak iya̱m inok va̱ta̱ Tarok Bible Translation/Nggwang Ishi OTarok (N.I.O.)

These pictures were provided by Tarok Bible Translation/Nggwang Ishi OTarok (N.I.O.)